วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มาตราส่วน

       มาตราส่วนซึ่งปรากฏอยู่ในแผนภูมิหรือแผนที่ ถือว่าเป็น อัตราส่วน ประเภทหนึ่ง 
ซึ่งอาจจะย่อขนาด หรือขยายขนาด หรือคงขนาดเดิมก็ได้ เช่น มาตราส่วน 1 : 500 
หมายถึง ย่อขนาด มาตราส่วน 2 : 1 หมายถึง ขยายขนาด มาตราส่วน 1 : 1 หมายถึง
คงขนาดเดิม
       การเขียนมาตราส่วน ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยเดียวกัน การเขียนมาตราส่วนไม่ต้องเขียนกำกับ เช่น นักเรียนชายต่อนักเรียนหญิง เท่ากับ 20 : 43
       การเขียนมาตราส่วน ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยต่างกัน 
การเขียนมาตราส่วนจะต้องเขียนหน่วยกำกับด้วย เช่น มาตราส่วน 1 ซม. : 10 ม. อ่านว่า
มาตราส่วน 1 เซนติเมตร ต่อ 10 เมตร หมายความว่า ความยาวในรูป 1 เซนติเมตร 
แทนความยาวจริง 10 เมตร


    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น