วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว