วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าวันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน่วยกิต


หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษา เช่น 
หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 2 คาบ
หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 80 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 4 คาบ


มาตราส่วน

       มาตราส่วนซึ่งปรากฏอยู่ในแผนภูมิหรือแผนที่ ถือว่าเป็น อัตราส่วน ประเภทหนึ่ง 
ซึ่งอาจจะย่อขนาด หรือขยายขนาด หรือคงขนาดเดิมก็ได้ เช่น มาตราส่วน 1 : 500 
หมายถึง ย่อขนาด มาตราส่วน 2 : 1 หมายถึง ขยายขนาด มาตราส่วน 1 : 1 หมายถึง
คงขนาดเดิม
       การเขียนมาตราส่วน ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยเดียวกัน การเขียนมาตราส่วนไม่ต้องเขียนกำกับ เช่น นักเรียนชายต่อนักเรียนหญิง เท่ากับ 20 : 43
       การเขียนมาตราส่วน ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยต่างกัน 
การเขียนมาตราส่วนจะต้องเขียนหน่วยกำกับด้วย เช่น มาตราส่วน 1 ซม. : 10 ม. อ่านว่า
มาตราส่วน 1 เซนติเมตร ต่อ 10 เมตร หมายความว่า ความยาวในรูป 1 เซนติเมตร 
แทนความยาวจริง 10 เมตร


    

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การเขียนตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิก


Mind Map กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551