วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ  :  นางสาวอภิรมย์       สมบูรณ์

ชื่อเล่น   :   หมิว

คณะครุศาสตร์   :   เอกคณิตศาสตร์

รหัสนักศึกษา   :   5411103080

เกิดวันที่  11  กรกฎาคม  2535

จบมาจาก   :   โรงเรียนเชียรใหญ่

ที่อยู่   :   330 หมู่ 7   ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว    อำเภอเชียรใหญ่

               จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190